Alytaus rajono viešoji biblioteka

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Grožinė literatūra
Jaunimo garantijos
Knygų recenzijos
Literatūra vaikams
Naujienos
Naujos knygos
Parodos
Renginiai
Šakinė literatūra
final-logo

 

Konkursas Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti

 

Skelbimo data: 2021 m. birželio 2 d.

 

Konkursą organizuoja: Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka, savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188202383, adresas: Naujoji g. 48, LT-62381, Alytus, Lietuva

Pareigos ir pareigų pavadinimas:  Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis). Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojas.

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę.

Pareigybės aprašymas:

 1. Direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga užtikrinti Bibliotekos veiklos planavimą, ataskaitų rengimą, paslaugų valdymą, projektinės veiklos organizavimą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, įvairių nuostatų, taisyklių, darbuotojų pareigybių aprašymų ir kitų Bibliotekos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimą.
 2. Pareigybės grupė – II.
 3. Pareigybės lygis – A.

Direktoriaus pavaduotojas vykdo šias funkcijas: 

 1. Realizuoja Bibliotekos direktoriaus suformuotą politiką, atsako už detalesnių užduočių delegavimą struktūrinių padalinių vadovams, jų koordinavimą ir kontrolę;
 2. Kuruoja bibliotekininkystės sritį ir koordinuoja naujovių diegimą;
 3. Savo pareigas vykdo visus veiksmus derindamas su Bibliotekos direktoriumi;
 4. Gilinasi į nacionalinės bei regioninės bibliotekininkystės tendencijas, numato Bibliotekos vystymosi ilgalaikes gaires, darbo turinį ir paslaugų struktūrą;
 5. Pildo mėnesinius darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 6. Pasirašo Bibliotekos dokumentus pagal kuruojamas sritis;
 7. Atsako į Bibliotekos direktoriaus nukreiptus gaunamus raštus ir juos vykdo;
 8. Rengia siunčiamuosius raštus, siunčiamų dokumentų lydraščius, teikia Bibliotekos direktoriui pasirašyti ar tvirtinti;
 9. Vykdo savo pareigybių kompetencijos ribose gautos korespondencijos užduotis;
 10. Rengia, atnaujina ir laiku pateikia Bibliotekos direktoriui tvirtinti Bibliotekos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus (Bibliotekos nuostatus, Bibliotekos Vidaus darbo tvarkos taisykles, Vidaus darbo tvarkos taisyklių tvarkas, naudojimosi Biblioteka taisykles, Bibliotekos skyrių ir filialų nuostatus (pakeitimai ir nauja redakcija), strateginį planą, metines veiklos programas, statistines ir tekstines ataskaitas, Bibliotekos darbuotojų pareigybių aprašymų naujas redakcijas ir kt.);
 11. Vykdo Bibliotekos veiklos analizę, tyrimus, kartu su direktoriumi per Bibliotekos Savininko teise ir pareigas įgyvendinančią instituciją realizuoja Bibliotekos vystymo regione politiką. Analizuoja Bibliotekos tinklą, statistiką, darbuotojų sudėtį, rašo išvadas ir apibendrinimus, teikia informaciją dėl bibliotekų veiklos optimizavimo;
 12. Dalyvauja projektinėje veikloje – rengia ir įgyvendina projektus; teikia rengiamiems projektams siūlymus ir idėjas, dirba komandoje juos įgyvendinat;
 13. Nesant direktoriui, vykdo direktoriaus funkcijas;
 14. Vykdo Bibliotekos direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekiant bibliotekos strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.
 15. Dirba Bibliotekos direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose, kitose darbo grupėse.
 16. Kelia profesinę kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose, seminaruose, konferencijose, kituose mokymuose, diegia žinias praktikoje, skleidžia profesinę patirtį;
 17. Užtikrina racionalų ir taupų Bibliotekos materialaus ir nematerialaus turto panaudojimą.
 18. Organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus CPV IS priemonėmis, ir CPO elektroniniu katalogu.

Asmuo, pretenduojantis eiti  vadovo pareigas (toliau – Pretendentas), turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą, prioritetas – humanitarinių, socialinių, kultūros ar informacijos studijų sritis.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 3. Būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą;
 4. Būti susipažinusiam su Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos sistema, bibliotekų veikla;
 5. Labai gerai mokėti valstybinę kalbą ir užsienio kalbą (anglų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 6. Išmanyti dokumentų rengimo, apskaitos ir tvarkymo taisykles, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą.
 7. Turėti gerus kompiuterinio ir informacinio raštingumo įgūdžius, mokėti dirbti operacine sistema „Microsoft Windows“, „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 8. Gebėti organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus CPV IS priemonėmis, naudotis CPO elektroniniu katalogu, rengti pirkimų sąlygas ir kitą būtiną dokumentaciją, vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais aktualiais teisės aktais ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais.

Privalumai:

 1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos integralia bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) programa;
 2. Kvalifikacijos tobulinimas – bibliotekinės veiklos planavimo, atstovavimo, viešųjų ryšių, informacinių technologijų, susijusiose srityse liudijantys pažymėjimai, gauti per paskutinius 5 metus.

Pretendentai asmeniškai pateikia šiuos dokumentus VATIS sistemoje:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Užpildytą pretendento anketą (rasite VATIS sistemoje).

Dokumentai priimami: 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2021 06 16).
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Informacija teikiama telefonu: (8 315) 51451, el. paštu biblioteka@alytus.rvb.lt

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti konkurso organizavimo tvarkos aprašas.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas.

Prašymai konkursui.

Pastaba: Rekomenduojama naudoti „Mozillos Firefox“ naršyklę.