Alytaus rajono viešoji biblioteka

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Grožinė literatūra
Jaunimo garantijos
Knygų recenzijos
Literatūra vaikams
Naujienos
Naujos knygos
Parodos
Renginiai
Šakinė literatūra
final-logo

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2005 m. lapkričio 24 d.

sprendimu Nr. K-315

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

  1. Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – biblioteka) yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto.
  2. Bibliotekos adresas – Naujoji g. 48, Alytus, Lietuvos Respublika.
  3. Biblioteka yra viešasis juridinis asmuo, turintis savarankišką biudžetą, antspaudus su savo pavadinimu bei sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.
  4. Bibliotekos steigėja yra Alytaus rajono savivaldybės taryba.
  5. Bibliotekos veikla grindžiama bendražmogiškomis vertybėmis bei tautos tradicijomis ir privalo tenkinti visų savivaldybės teritorijos gyventojų, nepriklausomai nuo jų tautybės, politinių pažiūrų, amžiaus, tikybos, profesijos, informacinius, kultūrinius bei savišvietos poreikius bei garantuoti visos informacijos, esančios bibliotekoje, prieinamumą ir pilnumą.
  6. Biblioteka savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos norminiais aktais, Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, mero potvarkiais ir šiais nuostatais.
  7. Bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Bibliotekos veikla yra neterminuota.

II. BIBLIOTEKOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

                 8. Bibliotekos tikslai: kaupti ir saugoti gyventojų poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, aptarnauti vartotojus, dalyvauti formuojant Lietuvos bibliotekų  fondą ir kuriant bibliotekų informacijos sistemą.

9. Bibliotekos uždaviniai:

9.1. Formuoti universalų dokumentų fondą, atsižvelgiant į aptarnaujamos savivaldybės teritorijos istorines tradicijas, ekonomikos ir kultūros plėtrą, demografinę situaciją.

9.2. Kaupti kraštotyros spaudinių fondą bei informaciją apie dokumentus, susijusius su regionu, rengti kraštotyros darbus.

9.3. Tvarkyti apskaitą ir saugoti spaudinius bei kitus dokumentus laikantis teisės aktų reikalavimų.

9.4. Organizuoti savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą.

9.5. Organizuoti gyventojų su negalia aptarnavimą, sudarant sąlygas naudotis jiems skirta specialiąja literatūra (garsinėmis, Brailio rašto knygomis) bei kitais bibliotekoje esančiais leidiniais.

9.6. Organizuoti mokslinius tyrimus, dalyvauti įvairiose bibliotekų vystymo programose.

10. Užtikrinti naujų informacinių technologijų plėtrą bibliotekoje. Kurti bibliotekos elektroninį katalogą.

11. Bibliotekos veikla – dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas ir saugojimas, prieigos prie vietos ir pasaulio viešų informacijos šaltinių užtikrinimas, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, lygių fizinių ir juridinių asmenų teisių naudotis teikiamomis nemokamomis paslaugomis užtikrinimas, teikiant visuomenės švietimui, moksliniams tyrimams bei asmenybės ugdymui reikalingą informaciją ir paslaugas.

12. Biblioteka, įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius, vykdo šią veiklą:

12.1 .bibliotekų ir archyvų veiklą – 92.51;

III. BIBLIOTEKOS PAREIGOS

                 13. Biblioteka privalo:

13.1. Komplektuoti bibliotekos fondą, laikantis kokybės, pilnumo ir aktualumo principų, neatsižvelgiant į spaudinių autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją.

13.2. Bibliotekos fondų komplektavimą derinti su kitomis savivaldybės teritorijoje esančiomis bibliotekomis.

13.3. Į atskirą fondą išskirti mainams skirtus spaudinius. Mainų fondo darbą organizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintais Mainų fondo nuostatais.

13.4. Į atskirą fondą išskirti atsarginį bibliotekos fondą ir jį naudoti bei papildyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintais Atsarginio fondo nuostatais.

13.5. Neaktualios tematikos spaudinius, turinčius išliekamąją vertę, siūlyti Respublikos bibliotekų depozitiniam fondui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintais Depozitinio fondo nuostatais.

13.6. Gaunamus spaudinius ir kitus dokumentus tvarkyti vadovaujantis bendromis Universaliosios dešimtainės klasifikacijos (UDK) lentelėmis.

13.7. Dokumentus tvarkyti bendromis katalogavimo taisyklėmis.

13.8. Dokumentus apskaityti vadovaujantis teisės aktais.

13.9. Spaudinius ir kitus dokumentus saugoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Spaudinių ir kitų dokumentų apsauga“.

13.10. Skaitytojus aptarnauti vadovaujantis teisės aktais.

13.11. Panaudoti Lietuvos bibliotekų fondo galimybes, kad būtų patenkinti skaitytojų poreikiai, tarpininkauti gaunant dokumentus per tarpbibliotekinį abonementą.

13.12. Nuolat tirti gyventojų poreikius bibliotekai ir jos teikiamoms paslaugoms ir tobulinti bibliotekos darbą.

13.13. Organizuoti gyventojų informacinį aptarnavimą sudarant galimybes:

13.13.1. Naudotis informacinių leidinių fondu, katalogais ir kartotekomis bei įvairiomis informacinėmis, ir elektroninėmis duomenų bazėmis;

13.13.2. Gauti informaciją apie Lietuvos bibliotekų sistemą, bibliotekų tinklus, jų fondus ir teikiamas paslaugas;

13.13.3. Gauti atsakymą į vienkartines bibliografines užklausas, naudojantis visais bibliotekos, o esant reikalui, ir kitų bibliotekų informaciniais resursais;

13.13.4. Sistemingai teikti informaciją skaitytojo pageidaujama tema;

13.13.5. Gauti informaciją apie Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, Alytaus rajono savivaldybės institucijų priimtus dokumentus.

13.13.6. Teikti metodinę paramą visoms savivaldybės teritorijoje esančioms bibliotekoms.

13.13.7. Turėti visus pirminės apskaitos dokumentus (inventorinė knyga, fondo visuminės apskaitos knyga, Tarpbibliotekinio abonemento apskaitos ir registracijos žurnalas, skaitytojo formuliaras, skaitytojo prarastų knygų apskaitos sąsiuvinis ir kt), kurių formą tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS

                 14. Biblioteka turi teisę:

14.1.   Kreiptis į steigėją, kad būtų sudarytos reikiamos darbo sąlygos bibliotekos funkcijoms ir uždaviniams vykdyti.

14.2. Pirkti, prenumeruoti ir įsigyti mainais spaudinius lietuvių ir užsienio kalbomis iš Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių įstaigų, organizacijų, fizinių asmenų ir bibliotekų.

14.3. Teisės aktų nustatyta tvarka gauti nemokamą privalomą leidėjų leidžiamų spaudinių ir kitų dokumentų egzempliorių.

14,4.Teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginama bibliotekai padaryta žala.

14.5.  Valdyti, naudotis ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoti priskirtu turtu.

14.6.  Teisės aktų nustatyta tvarka perduoti kitoms bibliotekoms dubletinius, nepaklausius spaudinius ir kitus dokumentus.

14.7.  Teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas.

14.8.  Gauti paramą.

14.9.  Steigėjui nustačius, steigti filialus, turinčius savo atskirą buveinę ir galinčius steigėjos leidimu turėti einamąją sąskaitą.

14.10.   Sudaryti sutartis, įsigyti trumpalaikį ir ilgalaikį turtą, jį valdyti naudoti ir disponuoti juo įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.

14.11. Teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis dėl bibliotekos turto naudojimo.

14.12. Suderinus su steigėju, nustatyti savo vidaus struktūrą.

14.13. Teisės aktų nustatyta tvarka jungtis į bibliotekų asociacijas.

14.14. Užsiimti kita Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujančia veikla, netrukdančia vykdyti bibliotekos funkcijų ir uždavinių.

V. BIBLIOTEKOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

                 15. Bibliotekos darbas planuojamas ir už jį teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaitoma Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir savivaldybės tarybai.

16. Bibliotekai vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia Alytaus rajono savivaldybės taryba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Direktoriui paskatinimus, nuobaudas ir priedus prie atlyginimo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka skiria Alytaus rajono savivaldybės taryba. Direktorių į komandiruotes ir atostogų išleidžia rajono savivaldybės taryba, o tarp tarybos posėdžių – Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Direktorius tiesiogiai yra pavaldus ir atskaitingas Alytaus rajono savivaldybės tarybai.

17. Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius:

17.1. Organizuoja bibliotekos (jos struktūrinių padalinių) darbą ir atsako užjos veiklą;

17.2. Vadovaudamasis teisės aktais nustato bibliotekos darbuotojų tarnybinius atlyginimus, skiria jiems priedus (neviršijant metinio mokos fondo).

17.3. Vadovaudamasis teisės aktais skiria darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas, išleidžia juos atostogų ir siunčia į komandiruotes.

17.4. Tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, skyrių ir filialų nuostatus, pareigybių sąrašą, aprašymus, instrukcijas, kitus vidaus aktus.

17.5. Suderinęs su steigėju tvirtina bibliotekos struktūrą.

17.6. Remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministerijos ir Alytaus rajono savivaldybės teisės aktais, savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą.

17.7. Savo kompetencijos ribose atstovauja bibliotekai visose įstaigose ir organizacijose.
17.8. Vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

                  18. Bibliotekos direktoriaus pavaduotoją ir darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka į darbą priima ir iš pareigų atleidžia bibliotekos direktorius.

19. Bibliotekos darbuotojų darbo apmokėjimas nustatomas vadovaujantis LR Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ PANAUDOJIMO TVARKA

                  20. Bibliotekos lėšų šaltiniai:

20.1.  Alytaus rajono savivaldybės biudžeto asignavimai.

20.2.  Lėšos periodikai prenumeruoti skiriamos iš savivaldybės biudžeto. Pagal galimybes savivaldybė skiria papildomas lėšas spaudiniams ir kitiems dokumentams įsigyti.

20.3.  Pajamos už teikiamas mokamas paslaugas.

20.4.  Lėšos, gautos kaip parama, taip pat gautos pagal testamentą. Biblioteka lėšas naudoja paramos teikėjo arba testatoriaus nurodymu nuostatuose numatytai veiklai. Paramos bei pagal testamentą gautos lėšos laikomos atskiroje lėšų sąskaitoje.

21. Gali gauti kitų teisės aktais nustatytų ar kitaip teisėtai įgytų lėšų.

22. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

                  23. Valstybinės ir savivaldybių kontrolės institucijos teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę tikrinti bibliotekos veiklą.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

                  24. Biblioteka reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma steigėjo sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.