Alytaus rajono viešoji biblioteka

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Grožinė literatūra
Jaunimo garantijos
Knygų recenzijos
Literatūra vaikams
Naujienos
Naujos knygos
Parodos
Renginiai
Šakinė literatūra
final-logo

Naudojimosi biblioteka taisyklės

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (toliau – bibliotekoje) tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.

  2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis bibliotekomis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu –asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  3. Šios taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintomis „Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis“ ir bibliotekos nuostatais.

  4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:

   Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

   Laikinasis skaitytojo pažymėjimas – bibliotekos vartotojo (asmens) identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę laikinai naudotis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas skaitytojo pažymėjimas.

   Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

   Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

   Skaitytojo pažymėjimas (lokalus) – vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas). Pažymėjimas galioja nuo įsigijimo datos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

   Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

   Bendras skaitytojo pažymėjimas (LIBIS* skaitytojo pažymėjimas) – vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose Lietuvos viešosiose bibliotekose, įdiegusiose automatizuotą skaitytojų posistemę. bibliotekų sistemą naudojančiose bibliotekose. Naudojimosi skaitytojo pažymėjimu tvarką nustato šios taisyklės, LIBIS vieningo skaitytojo pažymėjimo taisyklės (Priedas Nr. 1).

   II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOSE TVARKA

  5. Asmenys, norėdami skolintis bibliotekos dokumentus, privalo joje užsiregistruoti. Tam reikia pateikti asmens tapatybės dokumentą, besimokantiems – studento ar moksleivio pažymėjimą, užpildyti registracijos kortelę ir joje pasirašyti. Šiuo parašu asmuo įsipareigoja laikytis   taisyklių, taip pat patvirtina apie save pateiktų duomenų tikslumą ir leidžia juos tvarkyti Asmens duomenys bibliotekoje tvarkomi remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 2R – 2545 (9.1), Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) nuostatais, patvirtintais Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. B-134.

  6. Asmenų registracijos duomenys neskelbiami. Jie naudojami skaitytojo pažymėjimo išdavimui, fondų komplektavimui, skaitytojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai ir, esant biblioteka naudojimosi taisyklių pažeidimui, fizinio asmens identifikavimui.

  7. Asmeniui, norinčiam gauti panaudai bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka (jei licencija tai leidžia) bei naudotis kitomis naudojimosi taisyklėse nustatytomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas) išduodamas skaitytojo pažymėjimas. Naudojimosi skaitytojų pažymėjimu tvarką nustato šios taisyklės ir LIBIS vieningo skaitytojo pažymėjimo taisyklės (Priedas Nr. 1).

  8. Fizinis asmuo, norėdamas įgyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:

8.1.        susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;

8.2.        pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;

8.3.        užpildyti naudojimosi taisyklėse nustatytą registracijos formą, nurodant bibliotekų veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą (Priedas Nr. 2);

8.4.        pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:

8.4.1. susipažino su naudojimosi taisyklėmis;

8.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;

8.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.

8.5. sumokėti skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį, nustatytą Alytaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintame mokamų paslaugų sąraše (Priedas Nr. 4)

8.5.1 Vaikams iki 14 metų, žmonėms turintiems ne didesnį nei 55 proc. darbingumą, ir skaitytojams sulaukusiems daugiau nei 70 metų lokalus skaitytojo pažymėjimas išduodami  nemokamai.

8.6.   Asmuo, turintis skaitytojo pažymėjimą, įsigytą kitose LIBIS bibliotekose, privalo užsiregistruoti, jeigu nori skolintis dokumentus į namus, šių taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka.

8.7.   Praradus, sulaužius ar kitaip sugadinus skaitytojo pažymėjimą, išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas už mokestį nustatytą Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. K-64 patvirtintame mokamų paslaugų sąraše (Priedas Nr.4).

8.8.   Išduoti skaitytojų pažymėjimai atgal nepriimami, sumokėti pinigai negrąžinami.

  1. Fiziniai asmenys iki 16 metų amžiaus pirmą kartą bibliotekoje gali būti registruojami, atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais, arba atsinešus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (Priedas Nr. 3). Šiuo atveju taikomi 8 punkte nustatyti reikalavimai.

  2. Esant techninėms galimybėms, vartotojo registravimas (is) gali būti vykdomas elektroninėmis priemonėmis, naudojant elektroninį parašą, patvirtintą sertifikatu, suteikiančiu galimybę identifikuoti asmenį, tokiu atveju skaitytojo pažymėjimo išdavimo procedūrą nustato naudojimosi taisyklės ir kiti teisės aktai.

  3. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai ir aukštųjų mokyklų mainų programų studentai viešosiose bibliotekose gali būti registruojami naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.

  4. Laikinasis skaitytojo pažymėjimas suteikia vartotojui teisę laikinai naudotis bibliotekos paslaugomis už užstatą. Užstato dydis vartotojui nustatomas remiantis protingumo bei proporcingumo principais, atsižvelgus į panaudai išduotų dokumentų įsigijimo ar rinkos kainą jų išdavimo vartotojui laiku.

  5. Kiekvienais metais vartotojai turi persiregistruoti, patikslinti duomenis apie save. Vartotojai perregistruojami nemokamai.

  6. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdžiui, asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.

  7. Esant galimybei ir poreikiui, ligoniams ir neįgaliems vartotojams spaudiniai pristatomi į namus. Ši paslauga teikiama vartotojo pageidavimu, ne dažniau kaip kartą per 30 d., galima užsisakyti ne daugiau kaip 5 egzempliorius. Akliesiems ir silpnaregiams vartotojams sudaromos sąlygos pasinaudoti garsinių knygų fondu.

  8. Viešos interneto prieigos paslaugos bibliotekos vartotojams teikiamos be skaitytojo (laikinojo skaitytojo) pažymėjimo ir nemokamai. Naudojimosi vieša interneto prieiga tvarką nustato Naudojimosi bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga tvarka (Priedas Nr. 5)

   III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

  9. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:

17.1.  gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

17.2.  naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

17.3. apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir per naudojimosi taisyklėse apibrėžtą terminą gauti atsakymą;

17.4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus (įrangą) naudotis bibliotekoje ar už jos ribų;

17.5. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus (įrangą ar patalpas);

17.6. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

17.7. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis (Priedas Nr. 6), parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;

17.8. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; esant techninėms sąlygoms, bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais;

17.9. lankytis bibliotekoje vykstančius renginius ir parodas;

17.10. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003,Nr. 28-1125) nuostatų;

17.11. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

17.12. bibliotekos administracijai žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į biblioteką) arba raštu Pasiūlymų ir pageidavimų knygoje ar elektroniniu būdu bibliotekos elektroninio pašto adresu pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekų veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų. Pretenzijas nagrinėjamos nustatyta Vartotojų pageidavimų bei skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka. (Priedas Nr. 8).

  1. Vartotojas privalo:

18.1. laikytis naudojimosi biblioteka taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

18.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

18.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;

18.4. tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, jų neplėšyti, nedaryti juose jokių žymėjimų, nesutepti, nelankstyti lapų, negadinti bibliotekos inventoriaus;

18.5. gavus dokumentus ar bibliotekos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;

18.6. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką.

  1. Vartotojui draudžiama:

19.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;

19.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

19.3. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

19.4. naudotis mobilaus ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu ir bibliotekos patalpose (pavyzdžiui, skaityklose), kuriose tai draudžia naudojimosi taisyklės ir yra atitinkamas ženklinimas;

19.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.

  1. Vartotojo atsakomybė:

20.1. vartotojas, praradęs skaitytojo pažymėjimą ir nepranešęs apie jo praradimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;

20.2. vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų (įrangos), privalo sumokėti delspinigius:

20.2.1. delspinigių dydis 0,02 EUR už vieną dokumentą per kalendorinę dieną;

20.2.2. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;

20.2.3. delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI*) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų (įrangos) įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku.

20.3. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus (įrangą) turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais, laikantis naudojimosi taisyklėse nustatytos dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems ar nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarkos (Priedas Nr.7).

20.3.1. jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;

20.3.2. jei dėl panaudai gauto dokumento (įrangos) praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių 20.2 punkte. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;

20.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

20.5. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, bibliotekos ar įstaigos, vykdančios bibliotekų veiklą, vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.

IV. BIBLIOTEKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Bibliotekos turi šias teises:

21.1. pagal Kultūros ministerijos patvirtintas pavyzdines naudojimosi biblioteka taisykles nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti naudojimosi taisykles;

21.2. atsižvelgiant į bibliotekos specifiką nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo ar laikinojo skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

21.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

21.4. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų (įrangos) skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką:

21.4.1. Iš visų bibliotekoje esančių fondų vartotojas į namus gali pasiskolinti po 5 egzempliorius dokumentų 30 dienų laikotarpiui, vaikams iki 14 metų – 15 dienų laikotarpiui. Nauji dokumentai išduodami ne daugiau 2 egzemplioriai ir ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui.

21.4.2. Vartotojo prašymu, naudojimosi terminas 2 kartus gali būti pratęstas jam apsilankius bibliotekoje arba apie tai pranešus telefonu ar el. paštu, jeigu per tą laikotarpį šių dokumentų nepageidavo kiti skaitytojai.

21.4.3. Vartotojas norimą leidinį gali rezervuoti telefonu, elektroniniu paštu arba per Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos elektroninį katalogą.

21.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams (įrangai) kaip numatyta šių taisyklių 21.4.1 punkte;

21.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir bibliotekos vadovo ar įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įsakymu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla Priedas Nr. 4;

21.7. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio Priedas Nr. 6;

21.8. iš vartotojų, turinčių laikinąjį skaitytojo pažymėjimą, išduodant bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai ne bibliotekoje, imti užstatą, jo dydis nustatomas priklausomai nuo dokumento vertės, remiantis bibliotekos vienetinės apskaitos dokumentais (inventoriaus knygomis).  2 metų senumo dokumentų (įrangos) kaina nustatoma pagal rinkos kainą.

21.9. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų (įrangos) ir laiku nesiėmė naudojimosi taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento panaudos terminą;

21.10. už bibliotekos dokumentų (įrangos) negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius naudojimosi taisyklių 20.2 punkte nustatyta tvarka;

21.11. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus (įrangą) ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

21.12. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų (įrangos);

21.13. bibliotekos vadovo sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;

21.14. Suderinus su steigėju paskutinę mėnesio dieną neaptarnauti vartotojų. Šią dieną skirti fondų, įrangos valymui, dezinfekavimui ar kitoms prevencinėms bibliotekos fondo priežiūros priemonėms.

  1. Bibliotekos aptarnaudamos lankytojus ir vartotojus privalo:

22.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

22.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

22.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;

22.4. išduodant bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

22.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

22.6. naudojimosi taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas (duomenų subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę;

22.7. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

22.8. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

22.9. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

22.10. už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus vartotojai atsiskaito tvarka nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 ,,Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 ,,Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei kitais teisės aktais;

22.10.1. Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje pinigai už mokamas paslaugas ir delspinigius laikomi kasos aparato kasoje, išspausdinant kasos aparato kvitą, kuriame nurodomas grynųjų pinigų įdėjimas. Filialuose atsakingas asmuo pagal išrašytus kvitus gautus pinigus įneša į sąskaitą banke. Išrašyti kvitai atiduodami atsakingam asmeniui.

22.10.2. Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje užstatas priimamas ir laikomas kasos aparato kasoje, išspausdinant kasos aparato kvitą, kuriame nurodomas grynųjų pinigų įdėjimas. Filialuose užstatas priimamas pagal pinigų priėmimo kvitą.

22.11. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodyklę (-es) ar planą (-us);

22.12. rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

22.13. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras;

22.14. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.


TRUMPINIMAI:

1. LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema

2. BSI – bazinė socialinė išmoka