Alytaus rajono viešoji biblioteka

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Grožinė literatūra
Jaunimo garantijos
Knygų recenzijos
Literatūra vaikams
Naujienos
Naujos knygos
Parodos
Renginiai
Šakinė literatūra
final-logo

„Tėkmė“

Literatų klubo „Tėkmė“ veikla

Alytaus apskrities literatų klubas „Tėkmė“ įkurtas 1998 m. prie Alytaus rajono savivaldy­bės viešosios bibliotekos. Pirmininke išrinkta Danutė Jovaišienė. 1999 m. išleistas almanachas „Tėkmė“.

2000 m. klubo iniciatyva pradėtas leisti Dzū­kijos krašto kultūros žurnalas „Dainava“. 2002 m. klubo pirmininke išrinkta Emilija Krušinienė.

Plunksnos bičiulių būrys didelis. Jame yra 50 narių, tarp jų – 3 druskininkiečiai, 6 varėniškiai, 7 lazdijiškiai, o kiti – Alytaus rajono ir miesto meninio žodžio kūrėjai. Yra tapybos sekcija. Jau suruošti 7 plenerai, du iš jų – Drus­kininkuose. Ruošiamos tapybos parodos.

2002 m. vyko pirmasis kūrybos kaimo tema­tika konkursas. Susumavus rezultatus, išryškėjo stipriausi poetai ir prozininkai. 2005 m. su­ruoštas antrasis konkursas, apdovanoti prizi­ninkai – V. Masėnas, A. Tendzegolskis ir T. Džervienė.

Tradiciniais tapo poezijos pavasariai ir rude­nėliai. Poeziją ir dainą pirmiausia skleidžiame savo rajone: Alovėje, Dauguose, Simne, Nemu­naityje, Punioje ir kitur. Dalyvaujame rengi­niuose Vilniuje, Kaune, Druskininkuose, Ma­rijampolėje ir Lazdijuose.

Su savo kūryba supažindinę Punsko ir Suvalkų „Vienybės“ klubo lietuvius. Aplankę Vygrių vienuolyną, Šiurpilio piliakalnį.

2004 m. išleistas 3-iasis „Tėkmės“ almana­chas. 2006 m. išleistas pirmasis „Tėkmės“ literatų dainynas.

Vos ne visi poetai ir prozininkai yra išleidę po knygą ar net kelias. Mūsų veikla atsispindi Alytaus apskrities periodinėje spaudoje – „Alytaus naujienose“ ir „Dainavos žodyje“ bei žurnale „Dainava“.

Bičiuliški literatūriniai ryšiai užmegzti su Lie­tuvos rašytojų sąjunga, Marijampolės „Sietyno“, Kalvarijos „Rasos“ ir kitais literatų klubais bei Lazdijų, Druskininkų, Varėnos ir kitomis bibliotekomis.

Daug literatūrinių renginių vyksta Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, kaip antai: naujų knygų pristatymai, susitikimai su poetais, įvairios parodos ir šventės. Nuolat jau­čiame bibliotekos darbuotojų dėmesį ir paramą. Projektus yra finansavę Alytaus rajono savival­dybė, Alytaus apskrities administracija bei Aly­taus bendruomenės fondas.

2006 m. vasarą buvo išleistas literatų klubo „Tėkmė“ dainynas „Dainuoju Dainavai“. Leidybą finansavo Alytaus apskrities administracija ir Alytaus rajono savivaldybė. Melodijas sukūrė Jonas Šukys (1938–2011), Stasys Liupkevičius, Antanas Monkeliūnas, Romas Mazėtis, Jonas Pavilonis.

2008 m. išleistas metraštis, iliustruotas įvairios veiklos nuotraukomis, įamžinusiomis naujų knygų pristatymus, išvykas į gretimus rajonus, lietuviškuosius Punską ir Suvalkus ir kt. Metraštį parašė ir leidyba rūpinosi klubo pirmininkė E. Krušinienė, o redagavo Z. Bražinskienė.

2009 m. išleistas naujas kūrybos almanachas „Žodžių žydėjimas“. Sudarė E. Krušinienė, redagavo Z. Bražinskienė, o tekstus kompiuteriu surinko S. Kavaliauskienė.

2011 m. klubas išleido 5-ąjį almanachą, kuriame 68 autorių tekstai ir nuotraukos. Tematika įvairi: meilė tėviškei ir Lietuvai, dvasinių vertybių tausojimas ir tikėjimas pasaulio gėriu. Leidybą finansavo LR Seimo narė B. Vėsaitė, Alytaus miesto savivaldybė(meras F. Džiautas), Alytaus rajono savivaldybė( meras A. Vrubliauskas) ir Valkininkų miškų urėdija (urėdas A. Strazdas).

2011 m. literatų lentynas papildė jų pačių išleistos naujos knygos. Prozą išleido A. Damulevičienė, T. Džervienė, S. Kaknevičienė, J. Vailionienė, G. Semenienė, o poeziją – A. Kazlauskienė, E. Lukšytė – Krušinienė, S. Kavaliauskienė, P. Miliūnas, A. Plauska, A. Surdokienė. Šeimos rūpesčiu, po mirties išleista Stasės Nedzinskienės poezijos knyga.

Šiais metais netekome dar vieno poeto, dainininko, muzikos mokytojo Jono Šukio. Liko atmintyje jų kūryba ir kilnūs darbai.

Kasmet literatų klubas „Tėkmė“ švenčia Kaimo rašytojų dieną. Tuomet pagerbiami jubiliatai ir kiti nusipelnę klubo veikloje literatai. Paprastai į šią šventę atvyksta svečių iš kitų rajonų literatų klubų. 2011 m. į šią šventę buvo atvykę Marijampolės „Sietyno“ klubo literatai bei mieli lietuviai iš Punsko ir Suvalkų. Renginį paįvairino jų skambios dainos.

2012 m. literatų klubas „Tėkmė“ ir Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka surengė Vasario 16-osios ir Knygnešio dienos minėjimus. Skaityta naujausia poezija, dainuotos patriotinės dainos ir skambūs romansai.

Numatoma surengti Tremtinio dienos minėjimas, poezijos skaitymai Alytaus apskrityje ir kituose miestuose.

Šiais metais klube yra 60 narių, tarp jų 48 poetai ir 12 prozininkų.

Telefonai pasiteirauti: (8 315) 51451, (8 315) 68687