Alytaus rajono viešoji biblioteka

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Grožinė literatūra
Jaunimo garantijos
Knygų recenzijos
Literatūra vaikams
Naujienos
Naujos knygos
Parodos
Renginiai
Šakinė literatūra
final-logo

Būsimai Daugų bibliotekos e. skautei įteiktas planšetinis kompiuteris

Spausdinti

Alytaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Daugų filialas pri­si­dė­jo prie projektinės ini­cia­ty­vos „Pri­si­jun­gu­si Lie­tu­va ir bib­lio­te­ka au­gi­na e. skau­tą“. Vienai bib­lio­te­kos skai­ty­to­jai – Urtei Baliukynaitei šią sa­vai­tę bu­vo per­duo­tas plan­še­tinis  kom­piu­te­ris. Jis bus skir­tas mo­ky­mui­si ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­je, ben­dra­vi­mui ir skait­me­ni­niams įgū­džiams la­vin­ti. Ši skai­ty­to­ja – bū­si­moji bib­lio­te­kos e. skau­tė. Pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui, Urtė at­eis į bib­lio­te­ką sa­va­no­riau­ti ir pa­dės  lan­ky­to­jams pa­žin­ti dau­giau iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ar kom­piu­te­rio funk­ci­jų bei in­ter­ne­to ga­li­my­bių.

Mergina la­bai džiau­gia­si ga­vu­si pui­kią do­va­ną, ku­ri pra­vers mo­kantis  nuo­to­li­niu bū­du, vėliau – mokant gar­baus am­žiaus daugiškius kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo pa­slap­čių ar iš­ma­nio­jo te­le­fo­no funk­ci­jų. Urtė mo­ko­si Daugų Vlado Mirono gimnazijos aš­tun­to­je kla­sė­je. Man, bibliotekoje išdirbusiai virš trisdešimt metų, visam gyvenimui įsiminė pirmas keturmetės Urtės apsilankymas bibliotekoje, jos didelis noras skaityti ir jos begalinė nuostaba akyse, pamačius tiek daug knygų: tarsi ji būtų patekusi į išsvajotą stebuklų šalį.

Bib­lio­te­ka ta­ria nuo­šir­dų ačiū pro­jek­to „Pri­si­jun­gu­si Lie­tu­va ir bib­lio­te­ka au­gi­na e. skau­tą“ ko­or­di­na­to­rei Dei­man­tei Ežers­ky­tei bei ki­tiems at­sto­vams už Urtei perduotą įrenginį.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Daugų filialo vyresn. bibliotekininkė
Valė Remeikienė